Tiến độ thanh toán

img7.1

img11.1

img8.2

img12.1

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với đợt bàn giao nhà.

Lưu ý: Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo tiến độ thi công quy định tại bảng trên. Trong trường hợp vì lý do khách quan, tiến độ thi công có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với ngày dự kiến đóng tiền tương ứng. Bên Bán sẽ gửi văn bản thông báo cho Bên Mua biết về nội dung thay đổi trên và tiến độ thanh toán của Bên Mua sẽ được tính căn cứ theo tiến độ thi công thực tế tương ứng.