CĂN HỘ A1: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 44.95m2

Căn hộ mẫu loại A1
Căn hộ mẫu loại A1
Vị trí căn hộ loại A1

CĂN HỘ A2: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng : 45.99m2

Căn hộ mẫu loại A2
Căn hộ mẫu loại A2
Vị trí căn hộ loại A2

CĂN HỘ A2': 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 46.02m2

Căn hộ mẫu loại A2'
Căn hộ mẫu loại A2'
Vị trí căn hộ loại A2'

CĂN HỘ A3: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 46.41m2

Căn hộ mẫu loại A3
Căn hộ mẫu loại A3
Vị trí căn hộ loại A3

CĂN HỘ B: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 48.13m2

Căn hộ mẫu loại B
Căn hộ mẫu loại B
Vị trí căn hộ loại B

CĂN HỘ C: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 64.51M2

Căn hộ mẫu loại C
Căn hộ mẫu loại C
Vị trí căn hộ loại C

CĂN HỘ D: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 65.47M2

Căn hộ mẫu loại D
Căn hộ mẫu loại D
Vị trí căn hộ loại D

CĂN HỘ E: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 69.08M2

Căn hộ mẫu loại E
Căn hộ mẫu loại E
Vị trí căn hộ loại E

CĂN HỘ F: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 58.58M2

Căn hộ mẫu loại F
Căn hộ mẫu loại F
Vị trí căn hộ loại F

CĂN HỘ F': 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 58.36M2

Căn hộ mẫu loại F'
Căn hộ mẫu loại F'
Vị trí căn hộ loại F'

CĂN HỘ G: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 61.13M2

Căn hộ mẫu loại G
Căn hộ mẫu loại G
Vị trí căn hộ loại G

CĂN HỘ G': 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 61.50M2

Căn hộ mẫu loại G'
Căn hộ mẫu loại G'
Vị trí căn hộ loại G'

CĂN HỘ H: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 69.28M2

Căn hộ mẫu loại H
Căn hộ mẫu loại H
Vị trí căn hộ loại H

CĂN HỘ F-P: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 88.31M2

Căn hộ áp mái loại F-P
Căn hộ áp mái loại F-P
Vị trí căn hộ áp mái loại F-P

CĂN HỘ F-P': 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 88.04M2

Căn hộ áp mái loại F-P'
Căn hộ áp mái loại F-P'
Vị trí căn hộ áp mái loại F-P'

CĂN HỘ G-P: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 91.36M2

Căn hộ áp mái loại G-P
Căn hộ áp mái loại G-P
Vị trí căn hộ áp mái loại G-P

CĂN HỘ G-P': 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 92.11M2

Căn hộ áp mái loại G-P'
Căn hộ áp mái loại G-P'
Vị trí căn hộ áp mái loại G-P'

CĂN HỘ H-P1: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 85.69M2

Căn hộ áp mái loại H-P1
Căn hộ áp mái loại H-P1
Vị trí căn hộ áp mái loại H-P1

CĂN HỘ H-P2: 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinhDiện tích lọt lòng: 100.45M2

Căn hộ áp mái loại H-P2
Căn hộ áp mái loại H-P2
Vị trí căn hộ áp mái loại H-P2

SHOP HOUSE: 35 cănDiện tích lọt lòng : 53,99M2 - 131,10 M2

Shophouse Block 1
Shophouse Block 2
Shophouse Block 3